Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej
oraz ich rodzin.

druki sejmowe nr 1347, do druku nr 1347 i 1840

druki senackie nr 544, 544 A, 544 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt ustawy ma na celu dostosowanie prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 41 ust. 1 i 2 nowelizowanej ustawy, w zakresie, w jakim różnicował on sytuację prawną policyjnych emerytów i rencistów inwalidzkich, uzyskujących dodatkowe przychody w przedziale odpowiednio 70% - 130% oraz powyżej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zakwestionowana regulacja była niekorzystna dla rencistów uzyskujących przychód w przedziale 70% - 130%.

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 kwietnia 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 maja 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2009 r. skierował ustawę do:

- Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 6 maja 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 544 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Jaworski.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 6 maja 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 544 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Piotrowicz.