Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

druki sejmowe nr 1563, do druku nr 1563 i 1803

druki senackie nr 542, 542 A

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Projekt ustawy ma na celu wprowadzenie nowej konstrukcji prawnej - upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym także do wydawania decyzji administracyjnych, udzielanego przez zarząd dzielnicy poszczególnym jego członkom. Wprowadzenie takiej konstrukcji związane jest z planowanym przeniesieniem na dzielnice m. st. Warszawy znacznego zakresu zadań i ma za zadanie usprawnienie pracy urzędów dzielnicowych.

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 kwietnia 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 maja 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2009 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 6 maja 2009 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 542 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Władysław Ortyl.