Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.

druki sejmowe nr 1808, 1839, 1839-A

druki senackie nr 552, 552 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Projekt ustawy ma na celu zmianę organizacji Agencji Rynku Rolnego i prowadzenia przez nią gospodarki finansowej. Ponadto projekt ustawy ma na celu dostosowanie przepisów krajowych dotyczących poszczególnych rynków rolnych do aktualnie obowiązującego prawa wspólnotowego. Najważniejsze zmiany dotyczą rynku cukru i rynku skrobi.

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 kwietnia 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 maja 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2009 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyły się w dniach 6 i 12 maja 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (7) (druk nr 552 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.