Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

druki sejmowe nr 1806, 1875, 1875-A

druki senackie nr 551, 551 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Projekt ustawy ma na celu utworzenie funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, określa on ich zadania, zasady finansowania, organizację oraz funkcjonowanie. Głównym celem utworzenia funduszy jest promocja określonych produktów, co wpłynąć ma na wzrost ich spożycia. Ze środków funduszy finansowane będą m. in. działania informacyjne, badania rynkowe, naukowe, szkolenia itp. Wpłaty na poszczególne fundusze nie będą pochodzić z budżetu państwa, ale naliczane będą od wartości poszczególnych produktów, będących przedmiotem czynności opodatkowanej podatkiem VAT.

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 kwietnia 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 maja 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2009 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyły się w dniach 6 i 12 maja 2009 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (16) (druk nr 551 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Głowski.