Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt.

druki sejmowe nr 1604, do druku nr 1604 i 1794

druki senackie nr 543, 543 A

Był to komisyjny projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem projektu ustawy jest przyznanie pracownikom zakładów leczniczych dla zwierząt prawa do zwrotu kosztów związanych z używaniem własnych pojazdów do celów służbowych w jazdach lokalnych (w formie ryczałtu lub na podstawie umowy cywilnoprawnej). W konsekwencji pracownicy ci będą mogli skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2009 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 kwietnia 2009 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 maja 2009 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 kwietnia 2009 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 6 maja 2009 r.

Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 543 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ireneusz Niewiarowski.

Mniejszość Komisji zgłosiła wniosek o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Lucjan Cichosz.