Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

druki sejmowe nr 2784, 2792

druki senackie nr 809, 809 A

Był to rządowy pilny projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

W przedstawionym projekcie wnioskodawcy proponują, aby do końca 2011 r. dodatek z tytułu urodzenia dziecka lub zapomoga przysługiwały po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego przeprowadzenie przez lekarza ginekologa lub położną co najmniej jednego badania kobiety w czasie ciąży.

Sejm uchwalił ustawę na 62. posiedzeniu w dniu 5 marca 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 marca 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 marca 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 9 marca 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Zdrowia,

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 10 marca 2010 r.

Komisje wnoszą o odrzucenie ustawy (druk nr 809 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Norbert Krajczy.