Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 339, do druku 339, 1405, do druku 1405, 1566, do druku 1566, 1306, do druku 1306, 1725, do druku 1725 i 2696

druki senackie nr 785, 785 A

Były to poselskie, komisyjny i senacki projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa ma na celu wprowadzenie zmian dotyczących:

- zwiększenia do 500 zł limitu kwoty zwolnienia dotyczącego jednorazowej wartości nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych od świadczeniodawcy w związku z promocją i reklamą,

- zniesienia ograniczenia dla przedsiębiorców co do możliwości korzystania z uprawnienia do płacenia podatku według jednolitej stawki wynoszącej 19 % podstawy obliczania podatku, jeżeli świadczą oni usługi na rzecz byłego pracodawcy,

- przesunięcia terminu na złożenie przez podatnika oświadczenia o wyborze opodatkowania na zasadach ryczałtu od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,

- wprowadzenia do ustaw podatkowych ulgi umożliwiającej centrom badawczo-rozwojowym zaliczania do kosztów uzyskania przychodów środków funduszu innowacyjności wykorzystanych w roku podatkowym, w którym nastąpiło ich przekazanie do funduszu lub w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku.

Sejm uchwalił ustawę na 61. posiedzeniu w dniu 19 lutego 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lutego 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 lutego 2010 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 3 marca 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 785 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Banaś.