Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

druki sejmowe nr 1734, do druku 1734 i 2697

druki senackie nr 786, 786 A

Był to komisyjny projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Zaproponowane zmiany dotyczą katalogu wyłączeń od zasady, że podatku od towarów i usług nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów. Wnioskodawcy proponują uzupełnienie tego katalogu o nowe wyłączenie zgodnie z którym, kosztem uzyskania przychodów ma być podatek należny od nieodpłatnie przekazanych towarów obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku, gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług w określonej ilości lub wartości.

Sejm uchwalił ustawę na 61. posiedzeniu w dniu 19 lutego 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lutego 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 lutego 2010 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 3 marca 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 786 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.