Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

druki sejmowe nr 1370, do druku 1370, 1370-A, do druku 1370-A , 2750

druki senackie nr 788, 788 A

Był to komisyjny projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa zmierza do uproszczenia dokonywania aktualizacji danych podatników w systemie podatników (NIP) i dla celów VAT zwalniając w określonych nowelizacją sytuacjach z obowiązku dokonywania takich aktualizacji.

Sejm uchwalił ustawę na 61. posiedzeniu w dniu 19 lutego 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lutego 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 lutego 2010 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 3 marca 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 788 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Banaś.