Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa.

druki sejmowe nr 1346, do druku 1346, 2751

druki senackie nr 787, 787 A

Był to komisyjny projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa obliguje organ podatkowy do ustosunkowania się do przedstawionych przez podatnika zarzutów w chwili przekazywania sprawy organowi odwoławczemu. Organ odwoławczy będzie zobligowany do poinformowania stron postępowania o sposobie ustosunkowania się do tych zarzutów.

Sejm uchwalił ustawę na 61. posiedzeniu w dniu 19 lutego 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lutego 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 lutego 2010 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 3 marca 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 787 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Dobkowski.