Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2059, 2674, 2674-A

druki senackie nr 796, 796 A, 796 B

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ustawa ma na celu rozszerzenie katalogu form ochrony zabytków przez wprowadzenie ustaleń ochrony w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzjach o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzji o lokalizacji linii kolejowej. Ponadto, wprowadza zmiany w zakresie ewidencji zabytków oraz zmiany pozwalające na uproszczenie procedur związanych z wywozem zabytków z terytorium Polski.

Sejm uchwalił ustawę na 61. posiedzeniu w dniu 19 lutego 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lutego 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 lutego 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

Komisji Kultury i Środków Przekazu.

 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 2 marca 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 796 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 2 marca 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 796 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.