Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

druki sejmowe nr 2657, 2693

druki senackie nr 776, 776 A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady Ministrów.

Ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego (z dn. 28 kwietnia 2009 r., sygn. akt K 27/07). W tym wyroku orzeczono o niezgodności art. 58 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z art. 59 ust 2 Konstytucji, w zakresie pomija prawo związków zawodowych działających w uczelni niepublicznej do opiniowania zmian w jej statucie.

Sejm uchwalił ustawę na 60. posiedzeniu w dniu 12 lutego 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 lutego 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 marca 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 lutego 2010 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 16 lutego 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 776 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Misiołek.