Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.

druki sejmowe nr 2743, do druku nr 2743, 2796, 2796-A

druki senackie nr 801, 801 A

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji Narodowej.

Nowelizacja ustawy zmierza do przyznania kompetencji w zakresie przeprowadzania konkursu na dyrektora publicznej szkoły i placówki publicznej w całości organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego. Dotychczasowe rozwiązania przyznawały bowiem powyższe kompetencje zarówno organom wykonawczym jaki i stanowiącym j. s. t., co nie pozwalało jednoznacznie stwierdzić, który organ i w jakim zakresie jest odpowiedzialny za przeprowadzenie kolejnych czynności.

Sejm uchwalił ustawę na 62. posiedzeniu w dniu 4 marca 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 marca 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 kwietnia 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 9 marca 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 10 marca 2010 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 801 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Misiołek.