Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 7 października 2009 r.

druki sejmowe nr 2639, 2687

druki senackie nr 777, 777A, 777B

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Celem umowy jest zapewnienie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Polski i Australii. Projektowany stan prawny stworzy m.in. możliwość uzyskania polskich świadczeń częściowych lub australijskich emerytur osobom zamieszkałym w RP, a także w Australii, które obecnie na podstawie przepisów wewnętrznych takiego prawa nie mają.

Sejm uchwalił ustawę na 60. posiedzeniu w dniu 12 lutego 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 lutego 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 marca 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 lutego 2010 r. skierował ustawę do:

- Komisji Spraw Zagranicznych,

- Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 16 lutego 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 777A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 17 lutego 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 777 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Małgorzata Adamczak.