Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie.

druki senackie nr 380, 380 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Mariusz Witczak.

Rozwiązania przyjęte w projekcie przewidują ustanowienie szczególnej regulacji dotyczącej dokonywanych przez notariusza czynności, których przedmiotem jest przeniesienie prawa za zapłatą ceny, wynagrodzenia lub innych należności – polegające na tym, że na żądanie osoby dokonującej tych czynności notariusz będzie miał obowiązek, a nie jak dotychczas prawo, przyjąć na przechowanie pieniądze w walucie polskiej lub obcej.

Marszałek Senatu w dniu 3 grudnia 2008 r. skierował projekt ustawy do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Wspólne posiedzenia komisji w tej sprawie odbyły się 26 marca, 12 maja, 19 października i 4 listopada 2009 r. oraz 28 stycznia 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 380 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.