Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane.

druki senackie nr 729, 729 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Marek Trzciński.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ma na celu skreślenie w art. 49b ust. 2 tych części przepisu, które zostały uznane za niekonstytucyjne. W rezultacie usunięty zostanie wymóg, aby decyzja o warunkach zabudowy, konieczna do legalizacji samowoli budowlanej zbudowanej na obszarze bez planu zagospodarowania przestrzennego, była ostateczna już w dniu wszczęcia postępowania rozbiórkowego na podstawie art. 49b prawa budowlanego.

Marszałek Senatu w dniu 8 grudnia 2009 r. skierował projekt ustawy do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Gospodarki Narodowej.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 17 lutego 2010 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk nr 729 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Trzciński.