Drugie czytanie projektu ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

druki senackie nr 769, 769 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Spraw Unii Europejskiej.

Do reprezentowania wnioskodawcy w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Edmund Wittbrodt.

Celem projektu ustawy jest dostosowanie zasad współpracy Sejmu i Senatu z Radą Ministrów do zmian wynikających z Traktatu z Lizbony, zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 stycznia 2010 r. skierował projekt ustawy do:

    • Komisji Ustawodawczej,
    • Komisji Spraw Unii Europejskiej.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 28 stycznia 2010 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 769 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Edmund Wittbrodt.