Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa.

druki senackie nr 733, 733 S, 733 X

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawcy w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Marek Trzciński.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ma na celu wprowadzenie przepisów regulujących możliwość złożenia korekty deklaracji i wniosku o stwierdzenie nadpłaty VAT przez byłych wspólników rozwiązanej spółki cywilnej będącej podatnikiem tego podatku.

Drugie czytanie projektu ustawy zostało przeprowadzone na 49. posiedzeniu Senatu w dniu 17 lutego 2010 r.

Podczas posiedzenia został zgłoszony wniosek o charakterze legislacyjnym i Senat skierował projekt do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 18 lutego 2010 r. ustosunkowały się do przedstawionego w toku dyskusji wniosku i przygotowały dodatkowe sprawozdanie w tej sprawie (druk nr 733 X).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.