Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2636, 2673, 2673-A

druki senackie nr 797, 797 A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Ustawa ma na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady 2008/73/WE upraszczającej procedury podawania i publikowania informacji z dziedziny weterynarii i zootechniki.

Sejm uchwalił ustawę na 61. posiedzeniu w dniu 19 lutego 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lutego 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 lutego 2010 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 3 marca 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 797 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Lucjan Cichosz.