Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Służbie Więziennej.

druki sejmowe nr 2062, do druku nr 2062, 2710, 2710-A

druki senackie nr 795, 795 A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa określa m.in. zadania, organizację i zakres uprawnień Służby Więziennej. Jednocześnie uchyla dotychczasową ustawę z 1996 r.

Sejm uchwalił ustawę na 61. posiedzeniu w dniu 19 lutego 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lutego 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 lutego 2010 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyły się w dniach 4 i 9 marca 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (44) (druk nr 795 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Piotrowicz.

Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 795 A).

Sprawozdawcami wniosków mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będą senator Stanisław Piotrowicz oraz senator Zbigniew Cichoń.