Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu.

druki sejmowe nr 2213, do druku nr 2213, 2464

druki senackie nr 779, 779 A, 779 B

Był to komisyjny projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Nowelizacja ustawy ma na celu uszczegółowienie procedury postępowania przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu RP, aby wyeliminować wątpliwości pojawiające się przy odpowiednim stosowaniu w postępowaniu przed tą komisją przepisów kpk.

Sejm uchwalił ustawę na 60. posiedzeniu w dniu 12 lutego 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 lutego 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 marca 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 lutego 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 4 marca 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (5) (druk nr 779 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Paweł Klimowicz.

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 5 marca 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (5) (druk nr 779 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.