Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

druki sejmowe nr 1997, do druku 1997 , 2765

druki senackie nr 791, 791 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.

Ustawa wprowadza możliwość przekazywania informacji o zaległych zobowiązaniach przez wszystkich wierzycieli, a nie jak dotychczas tylko przez przedsiębiorców. Ponadto ma na celu usprawnienie współpracy między biurami informacji gospodarczej (BIG) a Biurem Informacji Kredytowej (BIK), co powinno doprowadzić do lepszej ochrony wierzycieli. Ustawa ta ma zastąpić dotychczas obowiązującą ustawę z 14 lutego 2003 r.

Sejm uchwalił ustawę na 61. posiedzeniu w dniu 19 lutego 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lutego 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 lutego 2010 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 3 marca 2010 r. Komisja nie zakończyła prac nad tą ustawą. Kontynuacja posiedzenia w dniu 9 marca 2010 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali 12 (budynek G).

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (22) (druk nr 791 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Trzciński.

Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 791 A).

Sprawozdawcą wniosków mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Banaś.