Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych.

druki sejmowe nr 2548, do druku nr 2548, 2650, 2650-A

druki senackie nr 778, 778 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Skarbu Państwa.

Ustawa określa szczegółowo uprawnienia ministra do spraw Skarbu Państwa – w związku z zarzutami Komisji Wspólnot Europejskich i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości WE - w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych.

Sejm uchwalił ustawę na 60. posiedzeniu w dniu 12 lutego 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 lutego 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 marca 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 lutego 2010 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 3 marca 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 778 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Wyrowiński.