Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

druki sejmowe nr 3442, 3444, 3445, do druku nr 3445, 3462, do druku nr 3462

druki senackie nr 984, 984 A, 984 B

Były to rządowy oraz poselskie projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Nowelizacja zmierza do wprowadzenia zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej substancji o działaniu psychoaktywnym, niedopuszczonych do stosowania na podstawie odrębnych przepisów.

Sejm uchwalił ustawę na 75. posiedzeniu w dniu 8 października 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 października 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 listopada 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 12 października 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Zdrowia,

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 13 października 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 984 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Henryk Woźniak.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 14 października 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 984 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Henryk Woźniak.