Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

druki sejmowe nr 2897, 3324

druki senackie nr 974, 974 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Przedstawione zmiany dostosowują przepisy wymienionych w tytule ustaw do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r.

Sejm uchwalił ustawę na 74. posiedzeniu w dniu 24 września 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 września 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 października 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 5 października 2010 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 14 października 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 974 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Antoni Motyczka.