Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych.

druki sejmowe nr 3315, do druku nr 3315, 3409

druki senackie nr 987, 987 A, 987 B

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa wykonuje obowiązek dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował uprawnienie Ministra Sprawiedliwości do polecenia wszczęcia dochodzenia albo postępowania dyscyplinarnego. Proponowany zapis ma pozostawić Ministrowi Sprawiedliwości możliwość żądania wszczęcia dochodzenia (bez możliwości pominięcia tego etapu postępowania) prowadzonego przeciwko adwokatom, radcom prawnym i ich aplikantom, na którym to etapie postępowania jest zagwarantowane prawo do obrony, a w szczególności prawo do ustanowienia obrońcy.

Sejm uchwalił ustawę na 75. posiedzeniu w dniu 8 października 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 października 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 listopada 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 12 października 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 14 października 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 987 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Paweł Klimowicz.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 19 października 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 987 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.