Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką zmieniającej Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, podpisaną w Warszawie dnia 23 marca 2004 r., podpisanej w Bratysławie dnia 12 maja 2010 r.

druki sejmowe nr 3303, 3410

druki senackie nr 990, 990 A, 990 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przedstawiona umowa określa m.in. szczegółowe warunki realizowania przez stronę polską i słowacką instytucji pościgu transgranicznego, zasady współpracy przy wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw przeciwko wolności seksualnej, zwalczanie organizowania nielegalnego przekraczania granicy państwowej.

Sejm uchwalił ustawę na 75. posiedzeniu w dniu 8 października 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 października 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 listopada 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 12 października 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 12 października 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 990 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Paweł Klimowicz.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 14 października 2010 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 990 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Paweł Klimowicz.