Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

druki senackie nr 918, 918 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Leon Kieres.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

 

Przedstawiony projekt ustawy zmierza do wyraźnego przesądzenia w ustawie, że w sytuacji gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został uchwalony dla obszaru, który objęty był uprzednio planem uchwalonym przed dniem 1 stycznia 1995 r., miernikiem wzrostu wartości zbywanej nieruchomości jest różnica między wartością określoną z uwzględnieniem postanowień nowego planu a przeznaczeniem tejże nieruchomości w planie, który utracił moc zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy (dotychczas decydował faktyczny sposób wykorzystywania danej nieruchomości przed uchwaleniem nowego planu).

Marszałek Senatu w dniu 7 lipca 2010 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Gospodarki Narodowej,

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się w dniu 3 sierpnia 2010 r.

Komisje po rozpatrzeniu projektu ustawy wprowadziły do niego poprawki i wnoszą o przyjęcie jednolitego projektu ustawy (druk nr 918 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leon Kieres.