Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

druki sejmowe nr 3015 i 3319

druki senackie nr 980, 980 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Ustawa wprowadza dwa rodzaje zmian w stosunku do obecnie obowiązujących rozwiązań odnoszące się do :

  1. uprawnień cywilnych, niewidomych ofiar wojny w zakresie dostępu do bezpłatnych leków oraz leków nieposiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium RP (sprowadzonych do Polski zgodnie z art. 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne),
  2. świadczeń pomocy doraźnej.

Sejm uchwalił ustawę na 74. posiedzeniu w dniu 24 września 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 września 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 października 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 5 października 2010 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 13 października 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 980 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Norbert Krajczy.