Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

druki senackie nr 838, do druku 838, 838S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Zbigniew Cichoń.

 

Przedstawiony projekt ustawy zmierza do wykluczenia z kręgu podmiotów uprawnionych do otrzymywania określonych w ustawie świadczeń osób, które nabyłyby do nich uprawnienia w skutek popełnienia umyślnego przestępstwa przeciwko osobie bliskiej lub też samouszkodzenia.

Marszałek Senatu w dniu 7 kwietnia 2010 r. skierował projekt ustawy do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Wspólne posiedzenia komisji w tej sprawie odbyły się w dniach 7 lipca, 3 i 5 sierpnia 2010 r.

Komisje wnoszą o odrzucenie projektu ustawy (druk nr 838 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.