Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej KOM (2010) 379.

druki senackie nr 995, 995 S

Projekt opinii został wniesiony przez Komisję Spraw Unii Europejskiej.

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Piotr Głowski.

Przedstawiony projekt dyrektywy budzi wątpliwości, gdyż zawarte w nim przepisy:

    • dotyczą wyłącznie wydawania zezwoleń na pobyt w konkretnym państwie członkowskim, a zezwolenia nie będą dotyczyły uprawnień do pobytu w innych państwach członkowskich,
    • nie będą dotyczyły w żaden sposób współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie wydawania zezwoleń dla pracowników sezonowych,
    • prowadzą do zbytecznej harmonizacji przepisów dotyczących wydawania zezwoleń na pracę sezonową,
    • nakładają zbytnie obciążenia na pracodawców, a niewielka elastyczność projektowanych przepisów może przyczynić się do wzrostu nielegalnej imigracji zarobkowej do państw członkowskich – może to zatem odnieść skutek przeciwny do zamierzonego,
    • nie zostały odpowiednio skonsultowane w zakresie migracji pracowników sezonowych z państw trzecich.

Marszałek Senatu w dniu 20 października 2010 r. skierował projekt opinii do:

Komisji Spraw Unii Europejskiej,

Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 20 października 2010 r.

Komisja po rozpatrzeniu projektu opinii wnosi o przyjęcie go bez poprawek (druk nr 995 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Głowski.