Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3179, 3419, 3419-A

druki senackie nr 989, 989 A, 989 B

Był to komisyjny projekt ustawy.

Przedstawiona nowelizacja zakłada utworzenie systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym będącego pod nadzorem Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Wprowadzenie tego systemu ma na celu usytuowanie na drogach w Polsce usystematyzowanej sieci fotoradarów, maksymalne wykorzystanie ich efektywności oraz szybkie i proste egzekwowanie prawa wobec osób dopuszczających się jazdy z nadmierną prędkością przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Zaproponowane w ustawie rozwiązania są w dużej mierze powtórzeniem zapisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych ustaw, która została jednak zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny i w konsekwencji nie weszła w życie.

Sejm uchwalił ustawę na 75. posiedzeniu w dniu 8 października 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 października 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 listopada 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 12 października 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Gospodarki Narodowej,

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 13 października 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy ( 11) (druk nr 989 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 14 października 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (11) do ustawy (druk nr 989 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.