Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne.

druki sejmowe nr 2500, do druku nr 2500, 3381

druk senacki 986, 986 A

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Ustawa przyznaje Prezesowi UKE - na wniosek przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej, na którego nałożone zostały obowiązki regulacyjne w zakresie dostępu telekomunikacyjnego - uprawnienie do wydania decyzji w przedmiocie zatwierdzenia szczegółowych warunków wykonywania obowiązków regulacyjnych nałożonych na przedsiębiorcę oraz jego innych zobowiązań.

Sejm uchwalił ustawę na 75. posiedzeniu w dniu 8 października 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 października 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 listopada 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 12 października 2010 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 13 października 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy(druk nr 986 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.