Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rezerwach strategicznych.

druki sejmowe nr 3140, 3140-A i 3326

druki senackie nr 979, 979 A, 979 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.

Ustawa ma umożliwić stworzenie nowoczesnego, przejrzystego i racjonalnego systemu rezerw strategicznych oraz redukcję utrudnień biurokratycznych związanych z procedurą ich tworzenia, likwidacji i udostępniania. Nowe rozwiązania wprowadzają w miejsce dotychczasowych rezerw mobilizacyjnych i gospodarczych jeden rodzaj tj. – rezerwy strategiczne, za które będzie odpowiedzialny minister gospodarki. Raz na 5 lat minister będzie opracowywał i przedstawiał Radzie Ministrów program określający asortyment i ilość rezerw. W ustawie określono także zadania i organizację Agencji Rezerw Materiałowych.

Sejm uchwalił ustawę na 74. posiedzeniu w dniu 24 września 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 września 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 października 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 5 października 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Gospodarki Narodowej,

Komisji Obrony Narodowej.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 13 października 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (6) (druk nr 979 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Kaleta.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 13 października 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (6) (druk nr 979 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Eryk Smulewicz.