Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 488, do druku nr 488, 3223

druki senackie nr 978, 978 A

Był to prezydencki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przedstawione w nowelizacji zmiany wprowadzają m.in.:

  • rozwiązania prawne penalizujące udaremnianie lub utrudnianie kontroli w zakresie ochrony danych osobowych prowadzonej przez osobę upoważnioną,
  • nowe zadania dla Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  • zmiany w upoważnieniu Prezydenta RP w zakresie nadawania statutu Biuru Generalnego Inspektora.

Sejm uchwalił ustawę na 74. posiedzeniu w dniu 24 września 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 września 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 października 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 5 października 2010 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 14 października 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (6) (druk nr 978 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Piotrowicz.