Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

druki sejmowe nr 2976, do druku nr 2976, 3272, 3272-A

druki senackie nr 981, 981 A, 981 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.

Przedstawiona nowelizacja wprowadza zmiany organizacyjno funkcjonalne w Inspekcji Ochrony Środowiska. W ustawie doprecyzowuje się obowiązki Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Ponadto zaproponowane zmiany zakładają utworzenie w ramach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska:

- laboratorium referencyjnego i wzorującego,

- systemu informatycznego IOŚ – “EKOINFONET”,

- Krajowego Repozytorium Danych o Stanie i Ochronie Środowiska.

Sejm uchwalił ustawę na 74. posiedzeniu w dniu 24 września 2010 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 29 września 2010 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 29 października 2010 r.

Marszałek Senatu w dniu 5 października 2010 r. skierował ustawę do:

Komisji Środowiska,

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 13 października 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 981 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Wojtczak.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 14 października 2010 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy (druk nr 981 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Konopka.