Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 4434, do druku nr 4434, 4555, 4555-A

druki senackie nr 1352, 1352 A, 1352 B

Był to pilny rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podstawowym celem nowelizacji jest wprowadzenie do krajowego prawodawstwa nowego trybu dostępu do informacji publicznej oraz zasad jej ponownego wykorzystywania, które zostały określone w dyrektywie 2003/98/WE. Do ustawy wprowadzono nowy rozdział poświęcony zasadom ponownego wykorzystywania informacji publicznej, ograniczając jednocześnie ze względu na ochronę porządku publicznego i ważnego interesu gospodarczego dostęp do niektórych informacji publicznych. Zgodnie z ustawą, informacje do ponownego wykorzystywania mają być udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) lub w centralnym repozytorium. Będzie je można udostępnić także w inny sposób określony w nowelizacji.

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 3 września 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 września 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 września 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 7 września 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1352 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 8 września 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1352 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.