Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o europejskich radach zakładowych.

druki sejmowe nr 4530, 4589, 4589-A

druki senackie nr 1356, 1356 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawa dotyczy transpozycji do polskiego prawa przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym. Zmiany polegają m.in. na wprowadzeniu ogólnych zasad dotyczących metod ponadnarodowego informowania pracowników, wprowadzeniu definicji informowania oraz doprecyzowaniu definicji konsultacji, a także ograniczeniu kompetencji europejskiej rady zakładowej do kwestii ponadnarodowych.

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 września 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 października 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 września 2011 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 13 września 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1356 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.