Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2819, do druku nr 2819, 2849, 4576, 4576-A

druki senackie nr 1368, 1368 A

Były to poselski i rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa ma na celu usprawnienie obrotu ziemią rolniczą, wprowadza ułatwienia w zakresie zakupu ziemi przez rolników indywidualnych oraz zmierza do szybkiego rozdysponowania gruntów z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa.

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 września 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 października 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 września 2011 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyła się 7 września 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 1368 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.