Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej.

druki sejmowe nr 4528, do druku nr 4528, 4615, 4615-A

druki senackie nr 1359, 1359 A, 1359 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa ma na celu dostosowanie prawa krajowego do unijnych standardów wymiany informacji w celu wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz zapobiegania przestępczości i jej zwalczania. Ustawa określa krajowe podmioty uprawnione do wymiany informacji z właściwymi organami i służbami innych państw członkowskich UE oraz wskazuje Komendanta Głównego Policji jako organ koordynujący taką wymianę. Ustawa reguluje również kwestie ochrony danych osobowych wymienianych między państwami w celu wykrywania i ścigania przestępstw.

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 września 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 października 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 sierpnia 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 7 września 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 1359 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Piechota.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 7 września 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 1359 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.