Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

druki sejmowe nr 4257, do druku nr 4257, 4504

druki senackie nr 1330, 1330 A

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa ma na celu zapewnienie pełniejszej ochrony zwierząt poprzez
m.in. wprowadzenie definicji schroniska, zwiększenie nadzoru i kontroli schronisk
i przebywających tam zwierząt oraz rozszerzenie katalogu czynów zabronionych, które uznaje się za znęcanie nad zwierzętami.

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 sierpnia 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 września 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 sierpnia 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Komisji Środowiska,

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 7 września 2011 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (7) (druk nr 1330 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.