Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 4465, do druku nr 4465, 4563, 4563-A

druki senackie nr 1345, 1345 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa dotyczy rozszerzenia i umocnienia dotychczasowych regulacji prawnych odnoszących się do zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, katalogu podmiotów mogących ponosić taką odpowiedzialność oraz katalogu naruszeń tej dyscypliny, za których zawinione popełnienie nakładane są kary. Zmiany zaproponowane w ustawie mają zagwarantować również należyte przeprowadzenie postępowania, a w rezultacie ukaranie osób odpowiedzialnych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w sposób adekwatny do popełnionego naruszenia.

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 sierpnia 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 września 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 sierpnia 2011 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 8 września 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1345 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.