Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 4468, do druku nr 4468, 4580

druki senackie nr 1337, 1337 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa wprowadza do polskiego systemu prawnego rachunki zbiorcze. Są to rachunki prowadzone przez uczestników systemu depozytowo-rozliczeniowego, na których mogą być rejestrowane papiery wartościowe nie należące do osób, dla których rachunki te są formalnie prowadzone, ale należące do innej osoby lub osób. Wprowadzenie tych rachunków otworzy rynek na nowych inwestorów, ułatwi inwestowanie i w konsekwencji zwiększy napływ kapitału.

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 sierpnia 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 września 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 sierpnia 2011 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 8 września 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 1337 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Czelej.