Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

druki sejmowe nr 4529, do druku nr 4529, 4631, do druku nr 4631

druki senackie nr 1357, 1357 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa dotyczy wprowadzenia nowych zasad nadzoru nad zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi emitującymi wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Utworzenie takiego funduszu nie będzie wymagało zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, a będzie podlegało jedynie zgłoszeniu do komisji. Komisja nie będzie również zatwierdzała statutów takich funduszy ani ich zmian. Ustawa zakłada również zmiany w zakresie przekształcenia niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych w certyfikaty publiczne, uwzględniając nowe zasady tworzenia funduszy.

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 września 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 października 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 września 2011 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 8 września 2011 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk nr 1357 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Czelej.