Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 4223, 4477

druki senackie nr 1332, 1332 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Ustawa wprowadza zmiany w podziale kompetencji organów (starostów, generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad, naczelnika urzędu celnego, zarządcę drogi oraz prezydenta miasta na prawach powiatu) wydających pozwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych tj. takich, których naciski na osi wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych.

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 sierpnia 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 września 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 sierpnia 2011 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 8 września 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1332 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.