Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji.

druki sejmowe nr 4464, do druku 4464, 4483

druki senackie nr 1340, 1340 A, 1340 B

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa upoważnia Radę Ministrów do wydania rozporządzenia w którym będzie określone, jakie stopnie wojskowe, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadają poszczególnym stopniom policyjnym. Ponadto nowelizacja upoważnia Prezydenta RP do mianowania inspektora Policji na stopień nadinspektora z pominięciem wymaganego okresu służby.

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 sierpnia 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 września 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 sierpnia 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 7 września 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1340 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Swakoń.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 7 września 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1340 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Meres.