Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 4355, 4585

druki senackie nr 1350, 1350 A, 1350 B, 1350 C

Był to prezydencki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska Prezydenta w toku prac parlamentarnych został upoważniony Sekretarz Stanu, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej.

Celem zmian w ustawie jest uwzględnienie zagrożeń wynikających z działań i zadań w cyberprzestrzeni jako jednej z okoliczności będącej przesłanką wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych.

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 31 sierpnia 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 września 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 września 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Obrony Narodowej,

Komisji Spraw Zagranicznych,

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 7 września 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1350 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maciej Grubski.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 7 września 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1350 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 12 września 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1350 C).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maciej Grubski.