Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń.

druki sejmowe nr 3401, do druku nr 3401, 4496, do druku nr 4496, 4496-A

druki senackie nr 1353, 1353 A

Był to komisyjny projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa wprowadza nowy rodzaj wykroczenia, które polega na sprzedaży poza miejscem do tego przeznaczonym. Sankcją za to wykroczenie ma być przepadek rzeczy.

Sejm uchwalił ustawę na 99. posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 5 września 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 października 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 września 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Ustawodawczej,

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 7 września 2011 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 1353 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Romaszewski.