Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
- Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

druki sejmowe nr 4259, do druku nr 4259, 4485, 4485-A

druki senackie nr 1341, 1341 A, 1341 B

Był to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Celem ustawy jest przekazanie wykonywania zwierzchniego nadzoru nad organizacją i działalnością sądów wojskowych bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości. Dotychczas nadzór ten sprawowała komórka organizacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości w randze departamentu.

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 sierpnia 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 września 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 sierpnia 2011 r. skierował ustawę do:

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

Komisji Obrony Narodowej.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 8 września 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1341 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Piotrowicz.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 12 września 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1341 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Idczak.