Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

druki sejmowe nr 4044, do druku nr 4044, 4503

druki senackie nr 1334, 1334 A

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa ma na celu wyraźne wskazanie w ustawie, że RPO wykonuje funkcje organu wizytującego do spraw zapobiegania torturom i innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu. Do wskazania takiego organu zobowiązuje Polskę Protokół Fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, którego Polska jest stroną.

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2011 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 sierpnia 2011 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 września 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 sierpnia 2011 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 7 września 2011 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 1334 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.